TYÖSSÄOPPIJA YRITYKSEENNE?

Osana ammatillisia opintojaan opiskelijamme käyvät tutustumassa työelämään toisella ja kolmannella vuodella. Molemmat kerrat ovat noin 9-10 viikon mittaisia.Opiskelijamme ovat iältään pääsääntöisesti 17-19 vuotiaita ja he ovat suorittaneet työturvallisuus- ja tulityökortin sekä ensiapu- ja sähköturvallisuuskoulutuksen.

Ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä opettaja tiedustelee, onko yrityksellä jo työssäoppimisen puitesopimusta oppilaitoksemme kanssa. Puitesopimus ei millään tavoin velvoita työpaikkaa tarjoamaan jatkossa työssäoppimista. Mikäli puitesopimusta ei vielä ole, opettaja pyytää allekirjoittamaan puitesopimuksen lomakkeet (2kpl) ja toimittaa ne apulaisrehtorillemme allekirjoitettavaksi ja palauttaa yhden kappaleen takaisin yritykselle. Kun puitesopimus on luotu, voivat opiskelija, opettaja ja yrityksen työpaikkaohjaaja tehdä keskenään työssäoppimisen ohjaussopimuksen. Samalla opettaja käy läpi työssäoppimisen tavoitteet, työpaikalla mahdollisesti tehtävän näytön, mahdolliset salassapitomääräykset ja muut käytännön järjestelyt työpaikkaohjaajan kanssa.

Koska opiskelija ei ole työsuhteessa, yritys ei maksa työssäoppimisajalta palkkaa. Koulu on vakuuttanut opiskelijan työtapaturmien varalta, mutta mahdollisesta vastuuvakuutuksesta (mikä ei ole pakollinen) vastaa yritys. Oppilaitos voi pyydettäessä hankkia mm. turvakengät ja veronumerokortin opiskelijalle. Yritys voi tarjota työpaikkaruokailun tai olla tarjoamatta sitä. Jälkimmäisessä tapauksessa opiskelija ruokailee oppilaitoksensa ruokalassa tai hakee oppilaitokseltaan ateriakorvauksen.

Yritys nimeää yhden työntekijänsä opiskelijan henkilökohtaiseksi työpaikkaohjaajaksi. Työssäoppimista tehdään yrityksen työaikojen ja alan TESin mukaan.

Työpaikkaohjaaja tukee opiskelijan ammatillista kasvua ja kehitystä ohjauksen ja
arvioinnin avulla. Opiskelijan arviointiin olennaisesti kuuluvat ammattiosaamisen näytöt,
joktka toteutetaan pääosin työpaikoilla. Tämänkin vuoksi työpaikkaohjaajat ovat konkreettisesti avainhenkilöitä tutkintojen toteutuksessa

Työpaikkaohjaajan tehtävänä on perehdyttää opiskelija työpaikkaan ja sen työturvallisuuskäytänteisiin. Työpaikkaohjaaja valvoo, että opiskelija saapuu työpaikalle ajallaan sekä tekee sovitut työt. Tarvittaessa muutkin yrityksen työntekijät voivat opastaa opiskelijaa. Jos opiskelija myöhästyy töistä tai jättää saapumatta työpaikalle tai rikkoo sääntöjä, työpaikkaohjaaja ilmoittaa valvovalle opettajalle. Työpaikkaohjaaja ja valvova opettaja sopivat opettajan vierailuajat.  Yritys voi milloin tahansa keskeyttää työssäoppimisen, jolloin opiskelija palaa oppilaitokselle. Työssäoppimisjakson päättyessä työpaikkaohjaaja, työssäoppimista valvova opettaja ja opiskelija kokoontuvat arviointitapaamiseen ja täyttävät työssäoppimislomakkeen arviointiosuuden sekä mahdollisesti tehdyn näytön kaavakkeen.

Työssäoppimista tarjoavat yritykset hyötyvät tästä toiminnasta saadun työpanoksen lisäksi siinä, että he saavat hyvää tietoa rekrytointinsa tueksi.